Glossary

 actief  -  Als een mutatie actief is maakt zij deel uit van de levensloop van een object.
 AdresseerbaarObject  -  Een ruimtelijk object dat een adres heeft. Een adresseerbaar object heeft 1 hoofdadres, en 0 of meer nevenadressen. Een nevenadres kan worden toegekend indien een verblijfsobject meerdere toegangen heeft aan verschillende straten.
 Adresseerbaarobjectmutatie  -  Een mutatie van de gegevens van een adresseerbaar object.
 begindatum  -  De begintijd van een periode waarin een of meer gegevens die worden bijgehouden over een object een wijziging hebben ondergaan.
 bouwjaar  -  Het jaar waarin het pand gereed kwam.
 correctie  -  Een volgnummer ter unieke identificatie van de inactieve mutaties met een gelijk begintijdstip.
 documentdatum  -  De datum van vaststelling van het brondocument op basis waarvan een opname of mutatie van gegevens heeft plaatsgevonden.
 documentnummer  -  De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname of mutatie van gegevens heeft plaatsgevonden.
 einddatum  -  De eindtijd van een periode waarin een of meer gegevens die worden bijgehouden over een object een wijziging hebben ondergaan.
 gebruiksdoel  -  Het gebruiksdoel van een verblijfsobject.
 geometrie  -  De tweedimensionele geometrische representatie van de omtrek van het object.
 hoofdadres  -  Het hoofdadres van een object.
 huisletter  -  Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfabetisch teken (a-z, A-Z).
 huisnummer  -  De nummering van een geadresseerd object.
 huisnummertoevoeging  -  Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast huisnummer en -letter, het adres aan te duiden.
 identificatie  -  The unique identifier of an object in the BAG.
 inOnderzoek  -  Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van gegevens van het object.
 lastKnown  -  Van alle mutaties van een object is dit binnen de dataset meest recente actieve mutatie.
 Ligplaats  -  Een formeel door de gemeenteraad als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.
 Ligplaatsmutatie  -  Een mutatie van de gegevens van een ligplaats.
 Mutatie  -  Een mutatie is een verandering van de gegevens van een object dat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt bijgehouden. De eerste registratie van gegevens wordt ook als mutatie gezien.
 nevenadres  -  Een nevenadres van een object.
 Nummeraanduiding  -  Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats.
 nummeraanduiding  -  Gerelateerde nummeraanduiding.
 Nummeraanduidingmutatie  -  Een mutatie van de gegevens van een nummeraanduiding.
 nummeraanduidingstatus  -  De fase van de levensloop van de nummeraanduiding.
 officieel  -  Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een object in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor de opname.
 openbareRuimte  -  Gerelateerde openbare ruimte.
 OpenbareRuimte  -  An officialy named public space, usually a street or a square.
 Openbareruimtemutatie  -  Een mutatie van de gegevens van een openbare ruimte.
 openbareruimtenaam  -  Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan toegekende benaming van een openbare ruimte.
 openbareruimtestatus  -  De fase van de levensloop van de openbare ruimte.
 openbareruimtetype  -  Het soort openbare ruimte.
 oppervlakte  -  De oppervlakte gemeten volgens de specificaties in NEN 2580.
 pand  -  Gerelateerd pand.
 Pand  -  De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
 Pandmutatie  -  Een mutatie van de gegevens van een pand.
 pandstatus  -  De fase van de levensloop van de pand.
 plaatsstatus  -  De fase van de levensloop van de ligplaats of standplaats.
 postcode  -  De nummering van een geadresseerd object.
 Standplaats  -  Een formeel door de gemeenteraad als zodanig aangewezen terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige - of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
 Standplaatsmutatie  -  Een mutatie van de gegevens van een ligplaats.
 Verblijfsobject  -  De kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen.
 Verblijfsobjectmutatie  -  Een mutatie van de gegevens van een verblijfsobject.
 verblijfsobjectstatus  -  De fase van de levensloop van het verblijfsobject.
 verkorteNaam  -  Een verkorte versie van de naam.
 Woonplaats  -  An officialy named part of a municipality, used to indicate a place of residence.
 woonplaats  -  Gerelateerde woonplaats.
 Woonplaatsmutatie  -  Een mutatie van de gegevens van een woonplaats.
 woonplaatsnaam  -  Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan toegekende benaming van een woonplaats.
 woonplaatsstatus  -  De fase van de levensloop van de woonplaats.